ROUND 19


MEXICO CITY,  28 OCTOBER 2018


Prediction League - Mexican Grand Prix

PlayerFastestPole1.2.3.Points
Cp6uHRAIHAMVESVETHAM78
KefoStefoHAMVESVESVETHAM78
MatijaRAIVESVESVETHAM78
nemanjaratkovichVESVESVESVETHAM78
StigVESVESVESVETHAM78
ludjaHAMRICRICVETVES65
Tihomir73VETVETVETVESRAI61
DzonyDLGVESVESVETVESRAI61
aramis011BOTVETVETHAMBOT58
MahaVESHAMVESHAMVET58
LiberoVESVESVESHAMVET58
sinisa66VESVETVETVESHAM54
Irin@VESVETVETVESHAM54
DekioHAMHAMHAMVETVES52
jadrankalaHAMHAMHAMVETVES52
Sejo.95HAMVETVETRAIVES51
poTTa20RAIVESVETVESBOT51
mifsHAMHAMHAMVESVET48
Marcos84HAMHAMHAMVESVET48
PcelicaVETHAMVETHAMVES48
Vuchkov zetVESVESHAMVESVET48