ROUND 12


HUNGARORING,  29 JULY 2017


Prediction League - Hungarian Grand Prix

PlayerFastestPole1.2.3.Points
DekioRICHAMHAMVETBOT110
Misa MiselinRICVETHAMVETRAI105
Vuchkov zetVETVETHAMVETBOT75
bugarceHAMHAMHAMBOTVES62
Irin@VETVETVETHAMRAI61
StigBOTVETVETHAMRAI61
sinisa66VETVETVETHAMRAI61
aramis011RAIVETVETHAMRAI61
BecaRICVETVETHAMBOT61
PcelicaVESVETHAMVESRAI60
nemanjaratkovichHAMVETVETBOTRAI55
darkotuning1943VESBOTHAMBOTVET55
DzonyDLGVETVETVETBOTRAI55
mifsHAMVETVETHAMRIC54
jadrankalaVETVETVETHAMRIC54
ludjaRAIVETVETRAIRIC54
Sejo.95RAIVETVETRAIRIC54
Cp6uHVETVETVETRAIHAM51
Tihomir73VESVETVETRAIHAM51
medaVETVETVETRAIHAM51
LiberoVETVETVETRAIHAM51
StevoGHAMVETVETRAIBOT51
MilanceVETVETVETHAMBOT51
MatijaRAIVETVETRAIBOT51
ArtbandVESVETVETRAIHAM51
CobeBOTVETVETVESRAI43
KefoStefoVESVETVETRAIVES36
poTTa20VESVETVETHAMVES36
Boxi OaORAIVETVETRAIVES36
MahaVETVETVETHAMVES36
fiorgVETVESVESRICVET33
Marcos84HAMVETVETVESHAM33