ROUND 19


INTERLAGOS,  12 NOVEMBER 2017


 
PlayerFastestPole1.2.3.Points
DzonyDLGALOBOTVETBOTVES100
Sejo.95VESHAMVETHAMRAI85
MatijaRAIHAMVETHAMRAI75
sinisa66VESHAMHAMBOTVES62
KefoStefoVESHAMHAMBOTVET62
DekioVESVETVESVETHAM56
Boxi OaOVETVETVETHAMVES55
ludjaHAMHAMBOTVETHAM54
jadrankalaHAMHAMHAMBOTVET52
MahaHAMHAMHAMBOTVET52
MilanceHAMHAMHAMBOTVET52
Cp6uHHAMHAMBOTHAMVET48
Marcos84HAMHAMBOTHAMVET48
PcelicaBOTHAMHAMVETBOT48
LiberoHAMHAMHAMVETBOT48
Tihomir73VETHAMHAMVETBOT48
medaHAMHAMHAMVETVES45
Misa MiselinVETVESHAMVETRIC42
poTTa20GASHULGASWEHERI0